Prof zw. dr hab. Mirosław Skarżyński (1952–2019)

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (magisterium: O języku pisarskim Melchiora Wańkowicza. Słownictwo, słowotwórstwa, składnia, 1977), od 1986 r. pracownik Zakładu (potem Katedry) Współczesnego Języka Polskiego. Doktorat: Próba zastosowania metody gniazdowej do opisu słowotwórstwa współczesnej polszczyzny (1985); habilitacja: Części mowy i ich kategorie w gramatykach polskich XIX i XX w. (1995); tytuł profesora 2002, od 2012 profesor zwyczajny. W l. 1986–89 uczestniczył w pracach zespołu badawczego kierowanego przez prof. dr hab. Zofię Kurzową i realizującego badania nad językiem Telewizji Polskiej. W l. 1997–98 wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim w Katedrze Filologii Polskiej. W l. 2000–2003 kierował zespołem badawczym realizującym grant KBN: „Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego".

Zainteresowania badawcze: historia polskiego językoznawstwa, słowotwórstwo współczesnej polszczyzny, kultura języka polskiego.

Zajęcia prowadzone w ostatnich latach: konwersatoria doktoranckie, metodologia badań językoznawczych, językowe podstawy edytorstwa, kultura języka, wykład monograficzny i opcja z zakresu historii polskiego i europejskiego językoznawstwa XIX i pocz. XX w.

W l. 2003–2011 prowadził zorganizowaną przez siebie Internetową Poradnię Językową Wydziału Polonistyki UJ, W latach 2010–2016 prowadził w Polskim Radiu Kraków audycję „Podglądanie języka".

W roku 2005 r. założył językoznawczy półrocznik Wydziału Polonistyki UJ „LingVaria" [http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/] oraz http://akademicka.pl/ojs/index.php/lv], którego był redaktorem naczelnym do grudnia 2018 r., i serię książkową „Biblioteka LingVariów", wychodzącą po jego redakcją naukową. Obecnie (koniec r. 2018) seria liczy 27 tomów.

Wyróżnienia: nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców (1990), dziewięciokrotna nagroda Rektora UJ „za szczególne  osiągnięcia w pracy naukowej" (1987–2012).

Publikacje