Prof. zw. dr hab. Janina Labocha

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ w latach 2002-2020

1969 - matura w Polskim Gimnazjum Juliusza Słowackiego w Orłowej (Czechosłowacja)

1969-1974 - studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym (Instytut Filologii Polskiej) UJ (stypendystka polonijna)

1974 - magister filologii polskiej

1971-1975 - studia romanistyczne ma Wydziale Filologicznym UJ (drugi kierunek)

1975 - magister filologii romańskiej

         - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Polskiej (Wydział Filologiczny), od roku 2005 na Wydziale Polonistyki UJ

1981 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

1991 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

1998 - tytuł naukowy profesora

1999 - stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ

2009 - stanowisko profesora zwyczajnego UJ

1999-2002 - zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej do spraw studenckich

1999-2017 - profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (drugi etat) 

Praca na uczelniach zagranicznych:

1982-1985 - lektor języka polskiego na Uniwersytecie Nancy II (Francja)

1991-1992 - stypendium naukowe Tempra francuskiego regionu Rhone-Alpes w Lyonie; zorganizowanie nauczania, opracowanie programu oraz opieka nad studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria z zakresu francusko-polskiego słownictwa ekonomicznego i prawnego) w ramach francuskiego dyplomu uniwersyteckiego Relations avec les Pays de l`Est na Uniwersytecie Lyon III.

1997-1999 - profesor slawistyki zachodniej (filologia polska i czeska) na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy)

1987, 1989, 2000, 2001, 2005 - wykłady na  uniwersytetach w Bochum (Niemcy), Salzburgu (Austria), Erlangen (Niemcy), Ostrava (Republika Czeska)

Kształcenie studentów i doktorantów:

wypromowanie 11 doktorów oraz ponad 100 magistrów i licencjatów

Pola badawcze:

gramatyka współczesnej polszczyzny (składnia), dialektologia (składnia gwarowa, teksty gwarowe), folklorystyka  (analiza i opis opowiadań ludowych), pragmatyka językowa i teoria aktów mowy, lingwistyka tekstu i dyskursu, polsko-czeskie pogranicze językowe w ujęciu socjolingwistycznym i historycznym.

Najważniejsze publikacje:

Opowiadania ludowe ze Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji w świetle pragmalingwistyki tekstu, „Rozprawy Habilitacyjne UJ” 195, Kraków 1990

Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Kraków 1997

Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008

Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, Biblioteka „LingVariów” 27, Kraków 2019

 

 

Publikacje