O nas

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ, która w  2020 roku przejęła Katedrę WJP po prof. dr hab. Janinie Labosze.
W Katedrze WJP jest obecnie 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 2 profesorów zwyczajnych (Janina Labocha, Józef Kąś), 2 profesorów UJ (Mirosława Mycawka, Kinga Tutak), 3 adiunktów (Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Beata Ziajka, Tomasz Kurdyła) oraz 2 asystentów (Ewa Kubusiak, Rafał Mazur).
Pracownicy Katedry WJP prowadzą seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie, wykłady i ćwiczenia z teorii i historii języka oraz gramatyki historycznej, ćwiczenia z gramatyki opisowej, kultury języka oraz gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej.
Badania naukowe  i publikacje pracowników Katedry WJP oraz doktorantów należących do Katedry są związane z pięcioma dziedzinami językoznawczymi:
1. Gramatyka, semantyka i słownictwo współczesnej polszczyzny na tle uwarunkowań różnymi procesami komunikacyjnymi oraz nowymi tendencjami rozwojowymi; zagadnienie kształtowania się odmian językowych na tle rozwoju komunikacji językowej (naukowej, specjalistycznej, medialnej oraz potocznej).
2. Tekst, jego struktura i spójność  oraz funkcjonowanie w procesie komunikacji językowej; zagadnienia stylu i języka artystycznego na tle typów i gatunków tekstów.
3. Historia języka polskiego zagadnienia kontaktów polszczyzny z innymi językami w przeszłości i współcześnie.
4. Historia polskiego językoznawstwa.
5. Nauczanie języka polskiego jako obcego; problemy glottodydaktyki z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.
Kształcenie młodej kadry obejmuje opiekę naukową nad doktorantami. Prof. dr hab. Janina Labocha sprawuje opiekę nad dwiema doktorantkami, prof. dr hab. Władysław Śliwiński ma jedną doktorantkę, prof. dr hab. Bronisława Ligara opiekuje się pięcioma doktorantkami, dr hab. Mirosława Mycawka ma pięcioro doktorantów, dr hab. Kinga Tutak - jedną doktorantkę.