Dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ

Adiunkt z dr hab. w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ, profesor UJ

1992 - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym UJ)

1997 - magister filologii polskiej (Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UJ)

2002 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Funkcjonowanie leksykalnych nieczasownikowych wykładników modalności epistemicznej w tekstach autobiograficznych)

2014 - doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku: grafia i interpunkcja)

Kształcenie studentów: wypromowanie ponad 70 licencjatów i magistrów; opieka nad studentami w ramach ITS i IPS; od 2014 r. juror w Konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Czesława Zgorzelskiego

Pola badawcze: gramatyka języka polskiego (opisowa i historyczna), gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, teoria języka, historia języka, semantyka językowa, pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu (dawnego i współczesnego), metatekst, paratekst, interpunkcja retoryczno-intonacyjna i składniowo-logiczna

Najważniejsze publikacje:

Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach, Kraków 2003

[z J. Labochą] Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń, Kraków 2005

O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku (grafia i interpunkcja), „Biblioteka LingVariów” 16, Kraków 2013

Wybrane elementy egocentryczne w języku filomatów i filaretów, [w:] W kręgu języka, pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, „Biblioteka LingVariów” 2, Kraków 2009, s. 219-227

Członkostwo: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Pełnione funkcje: członek redakcji półrocznika „LingVaria”, Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Rady Bibliotecznej Wydziału Polonistyki UJ, członek komitetów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Nagrody: 2004 – indywidualna III stopnia; 2014 – zespołowa II stopnia; 2008, 2010, 2016 – za pracę dydaktyczną; 2015 – Medal KEN