Dr hab. Monika Szpiczakowska, prof. UJ

Wśród zainteresowań naukowych dr hab. Moniki Szpiczakowskiej dominują dwa nurty badawcze: współczesny język polski, zwłaszcza jego fleksja i słowotwórstwo oraz polszczyzna historyczna, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów języka polskiego na kresach północno-wschodnich. Pierwszy nurt reprezentuje rozprawa doktorska, poświęcona innym niż morfologiczne sposobom wyrażania czasu przeszłego oraz szereg artykułów zawierających charakterystykę języka TVP w latach 80. ubiegłego wieku, w drugim nurcie mieści się monografia i artykuły opisujące fonetyczne, fleksyjne i leksykalne właściwości języka „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, a także prace przedstawiające istotę dialektu północnokresowego oraz jego stosunek do polskiego języka ogólnego i polskich gwar etnicznych.