Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, doktor, adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ                                                           

2006 – magister filologii polskiej (Językowy obraz Karpat polskich zawarty w mikrotoponimii Gorców) – Wydział Polonistyki UJ, promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa prof. UJ

2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr) – Wydział Polonistyki UJ, promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa prof. UJ

2006–2019 – nauczycielka w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum (Zakopane)

Obszary badawczetoponimia, oronimia, etnolingwistyka, słownictwo gwarowe i ogólnopolskie, kultura języka, dydaktyka gramatyki języka polskiego.

Działalność dydaktyczna: gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia), gramatyka języka polskiego w dydaktyce szkolnej, kultura i etyka języka w dyskursie szkolnym, kultura języka, kultura języka polskiego, warsztaty sprawności językowej.

Pełnione funkcje: Kierownik kierunku Filologia polska nauczycielska, Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Filologia polska nauczycielska (2021/2022), skarbnik Polskiego Towarzystwa Onomastycznego, członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Wierchy”.

Udział w projektach/zespołach: członek zespołu przygotowującego Cyfrową Bibliografię Dialektologii Polskiej (pod kier. dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, prof. UJ oraz dr hab. Anny Piechnik, prof. UJ), wykonawca w projekcie „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” realizowanym w latach 2019–2023 na WP UJ.

Działalność kulturalna i popularyzatorska: wykłady dotyczące toponimii Karpat (SKPG w Krakowie oraz KPT im. M. Sieczki w Krakowie), wykłady w szkołach ponadpodstawowych współpracujących z Wydziałem Polonistyki UJ, autorka i korektorka tekstów publikowanych w „Gazecie Górskiej” i oficjalnym portalu Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl); prowadząca spotkania autorskie (Zakopiański Festiwal Literacki, Spotkania z Filmem Górskim w Zakopanem, Krakowski Festiwal Górski, Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju).

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Polskie Towarzystwo Onomastyczne (skarbnik), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kapituła Literackiej Nagrody Zakopanego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Krakowie, Koło Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Nagrody: I miejsce w Konkursie im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej (2016).

Najważniejsze publikacje:

książka:

2020, Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej, Kraków.

artykuły:

2023, Materiały do Słownika historyczno-geograficznego Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego, „LingVaria”, t. 18 nr 2 (36), s. 293-302.

2023, Zadania z zakresu kształcenia językowego w arkuszach egzaminacyjnych dla ósmoklasistów w świetle wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w latach 2019–2022, [w:] T. Kurdyła, B. Ziajka (red.), Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej, s. 59–79.

2022, Motywacje semantyczne polskich i obcojęzycznych nazw wybranych obiektów tworzących główną grań Tatr, „Słowo. Studia Językoznawcze”, nr 13, s. 173–191.

2021, Nazwy elementów wyposażenia turysty górskiego początku XX w. (na przykładzie wybranych poradników i opisów podróży), [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk (red.), Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych, s. 183–199.

2021, Wybrane doliny i żleby polskiej części Tatr Zachodnich w perspektywach językoznawczej i geomorfologicznej, „Prace Geograficzne”, nr 165, s. 7–22.

2019, Gwarowe i niegwarowe podstawy współczesnych toponimów tatrzańskich, [w:] R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz (red.), Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, Kraków, s. 391–397.