Dr Beata Ziajka

adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ                                                           

2004 – magister filologii polskiej (Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata mieszkańców Zagórza)

2011 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach - na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim)

2013-2017 – pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego PAN (Zakład  Dialektologii Polskiej, później Pracownia Dialektologii Polskiej)

Obszary badawcze: język mieszkańców wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, antroponimia ludowa, leksyka ekspresywna, leksykografia gwarowa, teoria i metodologia badań pragmalingwistycznych.

Działalność dydaktyczna: prowadzi wykład dyskurs publiczny – dyskurs prywatny, ćwiczenia z gramatyki języka polskiego w dydaktyce szkolnej, z kultury języka oraz warsztaty pisania.

Członkostwo: Komisja Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; współpracownik Sekcji Dialektologicznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, współpracownik Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN.

Pełnione funkcje: przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filologia polska nauczycielska.

Nagrody:

2021 - medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;

2022 - nagroda JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej otrzymana w związku z uzyskaniem wyróżniającego wyniku w dokonanej przez studentów ankietowej ocenie zajęć.

Najważniejsze publikacje:

O niekonwencjonalnych zachowaniach językowych społeczności wiejskich, „Onomastica” LVI, Kraków 2012, s. 167–180.

Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków 2014.

Wiek zwierząt jako czynnik determinujący sposób ich konceptualizacji, „Prace Językoznawcze” XXI nr 4, Olsztyn 2019, s. 235–251.

Ludowe opowieści wierzeniowe – problemy i  możliwości badawcze, „Język Polski” C, z. 3, Kraków 2020, s. 73–86.

Publikacje